??2⃣4⃣小時好知己聯盟(只限香港人)

WhatsApp 群組名稱:

??2⃣4⃣小時好知己聯盟(只限香港人)


WhatsApp 群組介紹:

??不要亂更改此群組描述,謝謝??

?招招招夜鬼(即是返夜班和夜瞓之人士)?

??見南亞人士即踢??

?本群24小時全天侯運作?

??加人做群管前要通知群主一聲,多謝合作,?R人、?色情、?廣告、?倫敦金,?鬼神

??唔好再俾任何群管人,除左我揀嗰幾個

大家可以add鍾意吹水嘅朋友仔入嚟架

Only Hong Kong citizensssss?? can join this group??

WELCOME TO JOIN THIS FAMILY❤


WhatsApp 群組連結:

https://chat.whatsapp.com/Jx26afiQBZlHqTqXUNqzBY


香港WHATSAPP GROUP 總匯群組

https://chat.whatsapp.com/HTfZLIcVgzUHqivcEZw2qS

新增TELEGRAM 群組

https://telegramgroup.com.hk

香港TELEGRAM GROUP 總匯群組

https://t.me/hktgg

新增WHATSAPP 群組表格

https://docs.google.com/forms/d/1v73oLgbIhOo94qchncuapJEz3MIm3AFVu2YIPsppp1w/edit

寬頻報價熱線:21211544 申請低價寬頻